فیلتر

لیست پرستاران

رامین مجاورصوفی

رامین مجاورصوفی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : یک سال
اکرم خانمیرزایی

اکرم خانمیرزایی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
امیرحسین بخت پور

امیرحسین بخت پور

 • شهر محل فعالیت : آران وبیدگل, کاشان, ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
سیما شمس

سیما شمس

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : -
مریم علیرحیمی

مریم علیرحیمی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : دو سال
علیرضا اندرواژ

علیرضا اندرواژ

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : -
مصطفی کمیزی

مصطفی کمیزی

 • شهر محل فعالیت : اراک ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : چهار سال
آسمان عابدی

آسمان عابدی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
کمیل درویش

کمیل درویش

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
شهناز کوچکی

شهناز کوچکی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : سه سال
عاطفه آقاکریم

عاطفه آقاکریم

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
امیر رضایی

امیر رضایی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال