فیلتر

لیست پرستاران

مصطفی کمیزی

مصطفی کمیزی

 • شهر محل فعالیت : اراک ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : چهار سال
آسمان عابدی

آسمان عابدی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
کمیل درویش

کمیل درویش

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
شهناز کوچکی

شهناز کوچکی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : سه سال
عاطفه آقاکریم

عاطفه آقاکریم

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
امیر رضایی

امیر رضایی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مریم خوش اندام

مریم خوش اندام

 • شهر محل فعالیت : اصفهان, کرج, تهران, ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
محبوبه کودانباره

محبوبه کودانباره

 • شهر محل فعالیت : پاکدشت ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
دل آرا قدیری

دل آرا قدیری

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
کیمیا پیلتن

کیمیا پیلتن

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : دو سال
سمیرا تقی نیا

سمیرا تقی نیا

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مرضیه زهراآبادی

مرضیه زهراآبادی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : پنج سال