فیلتر

لیست پرستاران

 Fateme Nikoo

Fateme Nikoo

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
فردوس حافظی

فردوس حافظی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
Zahra Piroozzad

Zahra Piroozzad

 • شهر محل فعالیت : ----
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : دو سال
نسترن عباسی

نسترن عباسی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مهدیه دولوراد

مهدیه دولوراد

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
سارا شعبانی فر

سارا شعبانی فر

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
معصومه حضرتی

معصومه حضرتی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : پنج سال
مریم رضايی

مریم رضايی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : چهار سال
افسانه قاید امینی

افسانه قاید امینی

 • شهر محل فعالیت : کرج ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
مریم عثمانی

مریم عثمانی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
ساسان ستاری

ساسان ستاری

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : سه سال