بسمه تعالی

قرارداد

این قرارداد فی مابین کارفرما از یک طرف و کارپذیر از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد:

کارفرماخانم / آقای: نام .............................. نام خانوادگی .................................فرزند ..........................متولد ...................

کدملی:.........................................شماره شناسنامه ................................. صادره از .................................... به نشانی .......................................................................... ...................................................................................................... تلفن ثابت ..........................................        تلفن همراه ....................................................

 کارجوخانم / آقای: نام .............................. نام خانوادگی .................................فرزند ..........................متولد ...................

کدملی:.........................................شماره شناسنامه ................................. صادره از....................................به نشانی .......................................................................... ...................................................................................................... تلفن ثابت ..........................................         تلفن همراه ....................................................

1.    مدت قرارداد:

از تاریخ...............................................الی ............................................... می باشد.

 

2.    محل کار......................................................................میباشد.

 

 

3.    زمان ارائه خدمات:

پاره وقت          شبانه روزی       ساعات شبانه روزی از ------تا ساعت.........   ساعات روزانه از ساعت ..........تا ساعت..............

روزهای:     (لطفا روزهای هفته به صورت کامل ذکر شود)

4.    مبلغ قرارداد:

حق الزحمه ثابت ماهیانه کارجو به مبلغ........................................................ ريال می باشد

حق الزحمه هفتگی کارپذیر به مبلغ........................................................ ريال می باشد.

حق الزحمه روزانه کارجو به مبلغ ........................................................................... ريال به ازای هر ساعت کار میباشد.

5.    انواع ارائه خدمات:

•    نگهداری از:      سالمند           معلول          کودک      

•    

•    

مشخصات:

* نام: .......................................نام خانوادگی: .................................سن: ................... جنسیت:      مرد      زن

 

* نام: .......................................نام خانوادگی: .................................سن: ................... جنسیت:      مرد      زن     

 

    

نام و نام خانوادگی کارجو                     نام و نام خانوادگی کارفرما

     امضا و تاریخ و اثر انگشت                     امضا و تاریخ و اثر انگشت

6.    شرایط قرارداد:

•    قرارداد کارجو در 3 روز اول آزمایشی خواهد بود

•    چنانچه بعد از مرحله آزمایشی، کارفرما به هر دلیلی انصراف و عدم نیاز خود را اعلام نماید حق الزحمه مرحله آزمایشی محاسبه و به کارجو پرداخت خواهد شد.

•    کارجو در مرحله آزمایشی، قطعی(بعد از دوره آزمایشیو تا پایان قرارداد، شناسنامه و کارت ملی خود را نزد کارفرما امانت می سپارد. کارجو بایستی سوپیشینه تهیه به کارفرما تحویل دهد.

•    کارجو حق استفاده از مرخصی در هر هفته را دارد که تعیین  میزان روز و ساعت شروع و خاتمه مرخصی توافقی خواهد بود.

تبصره- در صورت توافق طرفین به عدم استفاده کارجو از مرخصی هفتگی، کارفرما موظف است مبلغ ریالی آن را به کارپذیر پرداخت نماید.

•    در صورتی که مشخص شود کارجو خساراتی به کارفرما وارد نموده، کارجو موظف به جبران آن می باشد. در غیر اینصورت حق شکایت برای کارفرما محفوظ است.

•    کارجو در صورت درخواست کارفرما موظف است نسبت به ارائه ضامن معتبر یا سفته اقدام نماید.

•    کارجو حق استفاده شخصی از وسایل و تلفن محل کار را بجز با توافق کارفرما ندارد.

•    کارجو موظف به رعایت موازین اجتماعی، اخلاقی و اسلامی در محیط کار می باشد.

•    کارجو در صورت درخواست کارفرما موظف است نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و انجام آزمایشهای پزشکی (ایدز، هپاتیت وغیره)، با هزینه توافقی اقدام نماید.

•    کارفرما حق ایجاد مزاحمت و اعمالی که خلاف موازین اجتماعی و اخلاقی و اسلامی باشد را نسبت به کارجو ندارد و در غیر این صورت این  قرارداد خود به خود فسخ می گردید.

•    کارفرما می تواند مبلغ 15 روز حق الزحمه کارپذیر را تا پایان قرارداد به رسم امانت و حسن انجام کار نزد خود نگه دارد تا پس از پایان قرارداد به کارپذیر پرداخت و تسویه حساب نماید.

•    کارفرما مجاز است برای کنترل محیط مددجو از دوربین مداربسته استفاده نماید

تبصره: حفظ جواهرات، وجوهات نقد، اسناد، اوراق بهادار و اشیا قیمتی در محیط کار به عهده کارفرما می باشد.

•    کارفرما موظف است در پایان هر ماه مبلغ حق الزحمه کارپذیر را پرداخت و رسید دریافت نماید.

 

 

7.    نسخ قرارداد

این قرارداد در دو نسخه ی واحد که به امضای هر دو طرف رسیده است و هر کدام اعتبار یکسان را دارند تنظیم شده است

    نام و نام خانوادگی کارپذیر                     نام و نام خانوادگی کارفرما

     امضا و تاریخ و اثر انگشت                     امضا و تاریخ و اثر انگشت