پرستاری ۲۴

سوال های مصاحبه با پرستار سالمند و پرستار کودک

مادران شاغل و یا خانواده هایی که دارای سالمند می باشند ناگزیر هستند که برای فرزندانشان و یا سالمند پرستار کودک و یا پرستار سالمند استخدام نمایند. لذا برای جذب پرستار کودک و پرستار سالمند نکات زیر را توجه فرمایید.

سوال هایی که باید در مصاحبه با پرستار کودک پرسیده شود

۱- بیوگرافی کامل از پرستار کودک و پرستار سالمند  : سن پرستار - آیا قبلا سابقه ای در زیمنه پرستاری از کودک و یا پرستاری از سالمند انجام داده است

متاهل و یا مجرد بودن پرستار کودک و سالمند - جاهایی که پرستار کودک و یا سالمند در ان جا مشغول به کار بوده است.- 

۲- دلیل جابجایی پرستار کودک و یا پرستار سالمند از جای قبلی . آیا دلیل جابجایی موجه می باشد.

۳- سطح تحصیلات پرستار سالمند و یا پرستار کودک شما چیست تا چه مقطعی پرستار تحصیل کرده است .

۴- نحوه پوشش پرستار کودک و یا پرستار سالمند شما موجه می باشد.

۵- نحوه برخورد پرستار کودک و یا پرستار سالمند شما با ناهنجارهای کودک و یا سالمند به چه شکل می باشد.