فیلتر

لیست پرستاران

اکرم متقی زاده

اکرم متقی زاده

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
کمیل درویش

کمیل درویش

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
ریحانه سائس

ریحانه سائس

 • شهر محل فعالیت : اسلامشهر, بهارستان ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
فرشاد افزا

فرشاد افزا

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
محمدرضا نعمتی

محمدرضا نعمتی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
فرهاد افزا

فرهاد افزا

 • شهر محل فعالیت : تبریز ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
رضا دشمن زیاری

رضا دشمن زیاری

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دکترا
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : دو سال
حیدر ایمانی

حیدر ایمانی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
رامین مجاورصوفی

رامین مجاورصوفی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : یک سال
محمد رضا کمیجانی

محمد رضا کمیجانی

 • شهر محل فعالیت : قم ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
امیرحسین بخت پور

امیرحسین بخت پور

 • شهر محل فعالیت : آران وبیدگل, کاشان, ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مریم علیرحیمی

مریم علیرحیمی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : دو سال