فیلتر

لیست پرستاران

زهرا طهماسبی

زهرا طهماسبی

 • شهر محل فعالیت : اراک ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
اکرم متقی زاده

اکرم متقی زاده

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
کمیل درویش

کمیل درویش

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
ریحانه سائس

ریحانه سائس

 • شهر محل فعالیت : اسلامشهر, بهارستان ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
محمدرضا نعمتی

محمدرضا نعمتی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
مهلا صادقی

مهلا صادقی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
رضا دشمن زیاری

رضا دشمن زیاری

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دکترا
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : دو سال
رامین مجاورصوفی

رامین مجاورصوفی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : یک سال
اکرم خانمیرزایی

اکرم خانمیرزایی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
راحله سلیمانزاده

راحله سلیمانزاده

 • شهر محل فعالیت : تهران, رشت ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
رومینا شفیعی

رومینا شفیعی

 • شهر محل فعالیت : تهران, زنجان ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : -
مهناز هدایتی راد

مهناز هدایتی راد

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : چهار سال