فیلتر

آگهی های شغلی / استخدامی

عنوان درخواست شهر جنسیت محدوده سنی عملیات
پرستار و خدمه منزلآشپزی و خانه داری ( پرستار کودک دختر)بابلزن35 تا 55مشاهده آگهیپذیرش
پرستار پرستار ( پرستار کودک پسر, پرستار کودک دختر)اصفهانزن18 تا 40مشاهده آگهیپذیرش
پرستار بچهپرستار ( پرستار کودک پسر)تهرانزن22 تا 35مشاهده آگهیپذیرش
پرستار کودکپرستار ( پرستار کودک دختر)تهرانزن25 تا 32مشاهده آگهیپذیرش
پرستار سالمندپرستار ( پرستار سالمند خانم)تهرانزن35 تا 45مشاهده آگهیپذیرش
پرستار سالمندپرستار ( پرستار سالمند خانم)تهرانزن30 تا 40مشاهده آگهیپذیرش
پرستار سالمندپرستار ( پرستار سالمند آقا)تهرانزن32 تا 47مشاهده آگهیپذیرش
پرستار کودکپرستار ( پرستار کودک دختر)تهرانزن25 تا 34مشاهده آگهیپذیرش
پرستار کودکپرستار ( پرستار کودک دختر)تهرانزن28 تا 36مشاهده آگهیپذیرش