فیلتر

لیست پرستاران

نازیلا خوبیاری

نازیلا خوبیاری

 • شهر محل فعالیت : شیراز ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مریم کردناهیج

مریم کردناهیج

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : یک سال
 Fateme Nikoo

Fateme Nikoo

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
مریم صباغی

مریم صباغی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : یک سال
پریا منصوری

پریا منصوری

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
میترا ملکی

میترا ملکی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
صدیقه دهقانی

صدیقه دهقانی

 • شهر محل فعالیت : شیراز ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
فاطمه سادات برغمدی

فاطمه سادات برغمدی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
اعظم نجفی

اعظم نجفی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
هما محمدی

هما محمدی

 • شهر محل فعالیت : تهران, سنندج ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
فریبا شاهنده

فریبا شاهنده

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
نرگس حبیبی

نرگس حبیبی

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : چهار سال