فیلتر

لیست پرستاران

کمیل درویش

کمیل درویش

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
ریحانه سائس

ریحانه سائس

 • شهر محل فعالیت : اسلامشهر, بهارستان ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : چهار سال
حدیث یازرلو

حدیث یازرلو

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : سه سال
تینا توکلی

تینا توکلی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مهلا صادقی

مهلا صادقی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
حیدر ایمانی

حیدر ایمانی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
رامین مجاورصوفی

رامین مجاورصوفی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : یک سال
اکرم خانمیرزایی

اکرم خانمیرزایی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
امیرحسین بخت پور

امیرحسین بخت پور

 • شهر محل فعالیت : آران وبیدگل, کاشان, ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
سیما شمس

سیما شمس

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : -
مریم علیرحیمی

مریم علیرحیمی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : دو سال
علیرضا اندرواژ

علیرضا اندرواژ

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : -