پرستاری۲۴

مزیت های پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند باید در اجرای دستورات مهارت خاصی داشته باشد.

پرستار سالمند میتواند در سالمند آرامش ایجاد نماید.

پرستار سالمند میتواند ایجاد شادی در سالمند نماید

پرستار سالمند باید یک دوست خوب برای سالمند باشد

پرستار سالمند باید هوشیاری بسیار بالایی داشته باشد

پرستار سالمند باید با کوچکترین صدا بلند شود و مشکل سالمند را حل نماید

پرستار سالمند باید بسیار چالاک باشد

بنابراین پرستار سالمند باید بسیار مهربان -چالاک- آرام و متین و روحیه شاد - مهارت خاص در اجرای دستورات  داشته باشد.