پرستاری ۲۴

احساس تنهایی سالمند 

احساس تنهایی سالمندان یکی از مشکلات روانی-اجتماعی است که کمتر به آن توجه شده است. کاهش قوای جسـمی و سلامتی و فوت نزدیکان، آنان را در معرض خطر انزوا قرار میدهد لذا وجود و همیاری پرستار سالمند بسیار مهم می باشد و برای بسیاری از سالمندان تنهـایی در آخـر عمـر پدیده ای ناخوشایند و فرساینده است. همدلی و همیاری یک پرستار سالمند خوب می تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

احساس تنهایی منشأ بســیاری از حــالات نامتعــادل روانــی ســالمندان چــون خودکشی، افسـردگی و یـاس و ناامیـدی اسـت. تحقیقـات نشان داده اند که احساس تنهایی به طور قابل ملاحظـه ای بـا افســردگی، وضــعیت ســلامت عمــومی ضــعف و نقــایص کارکردی رابطه دارد. به طورکلی احساس تنهایی با مشکلات روانی- اجتماعی نظیر عزت نفس پـایین، شایسـتگی پـایین، تعــاملات اجتمــاعی ضــعیف و مشــکلاتی نظیــر اضــطراب، افســردگی، خودکشــی و ســلامت جســمانی نظیــر عملکــرد ایمنی و مشکلات خواب مرتبط است. یافتـه هـای پژوهشـی مؤید آن است که احساس تنهایی عامل سـبب شـناختی در ســلامت و بهزیســتی جمعیــتهــای گونــاگون مــیباشــد و پیامدهای آنی و درازمدت جدی در بهداشت روانی دارد 

مشکلات بالا با وجود همیاری پرستار سالمند با تجربه تا حدود زیادی رفع خواهد شد.