پرستاری۲۴

پرستار سالمند در ایران
بخش بزرگی از جمعیت جهان را در طول ۵۰ سال آینده سالمندان شصت سال به بالا تشکیل می دهند جمعیت شناسان تخمین زده اند تا سال ۲۰۵۰ جمعیت افراد بالای شصت سال به ۲ میلیارد نفر در جهان برسد. این بدان معناست که به ازاء هر ۵ نفر یک نفر سالمند وجود دارد. به این ترتیب نه فقط کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز بخش بزرگی از جمعیت افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند. این افزایش بی رویه سالمندی از یک سو و صنعتی شدن جوامع و به فراموشی سپردن از سوی دیگر باعث شده که مسئله سالمندان و نحوه اسکان آنها به مسئله ای حاد مبدل شود.

کما اینکه کارشناسان بر این باورند که مطلوب بودن محیط زندگی سالمندی در مواردی حتی بر نیازهای مادی آنان برتری دارد. ایجاد فضایی آرام و دور از تنش و التهابات روانی و متأثر از وابستگی های شخصیتی آنان را به ادامه زندگی تشویق نموده و از آنان عناصری زده و پویا و خودجوش می سازدو سبب می شود این قشر به نسیان و فراموشی سپرده شده جامعه نقش خود را بازیابند.

لذا پرستار سالمند میتواند نقش بهینه ای در ایجاد فضایی آرام ایجاد کند. پرستار سالمند می تواند سالمند را به ادامه زندگی تشویق نماید.

پرستار سالمند میتواند با حفظ حرمت سالمند و ایجاد آرامش کمک شایانی به سالمند بکند.