پرستاری ۲۴

پرستار در منزل

امروزه با حجم کار در منزل و خلرج از منزل نیاز به پرستار در منزل بیش از بیش احساس میشود. سامانه پرستاری ۲۴ با رسالت و ماموریت ارتباط مستقیم و بی واسطه و راه اندازی این سامانه سعی در پر کردن این نیاز اساسی هم میهنان عزیز دارد.

در سماناه پرستاری ۲۴ نیاز به پرداخت کمیسیون نیست بلکه کارفرمایان با ثبت نام ساده و آسان دسترسی به لیست پرستاران و مراقبان را در سایت خواهند داشت.

افتخارما در این مدت رضایت مندی هم کارجویان و هم کارفرمایان از عملکرد این سامانه می باشد. 

در کنار این ثبت نام برای کارجویان رایگان می باشد تا مراقبان به تواننند با گذاشتن مشخصات خود و تجربه کاری گذشته به راحتی کار مورد نظر خود را پیدا کنند.