پرستاری ۲۴

وظایف پرستار بیمار 

 

۱- پرستار بیمار باید در اجرای اوامر پزشک کوشا باشد.

۲- پرستار بیمار بایستی بسیار هوشیار باشد.

۳-  پرستار بیمار بایستی اطلاعات بسیار دقیقی از بیماری فردی که از او مراقبت میکند داشته باشد.

۴- پرستار بیمار بایستی بسیار باحوصله و صبور باشد.

۵- پرستار بیمار بایستی در غذا خوردن بیمار کمک نماید.

۶- پرستار بیمار بایستی در انجام وظایف شخصی بیمار به او کمک کند.

۷- پرستاربیمار بایستی برنامه ریزی در انجام فعالیت ورزسی بیمار داشته باشد.

۸- پرستار بیمار بایستی زمان مصرف دارو بیمار را به او یاداوری نماید.

۹- لذا پرستار بیمار بایستی بسیار باهوش - چابک و در اکثر فعالیت های بیمار به اوکمک نماید.