پرستاری۲۴

ویژگی پرستار سالمند در منزل

•مراقبت و نگهداری از سالمند

برنامه ریزی درمان و دادن دارو به بیمار یا سالمند

تهیه غذا مناسب و دادن غذا به سالمندان

توجه به امورات رفاهی سالمند و گردشگری سالمند

انجام موارد مورد علاقه سالمند در اوقات فراغت ( مرور خاطرات ،خواندن کتاب - حل کردن جدول و ...)

پرستاری از سالمند در خارج از منزل

انجام امور اداری و مالی سالمند( با اجازه کتبی خانواده)

رسیدگی به نظافت و استحمام سالمند و محیط منزل

رسیدگی بر وضع ظاهری سالمند

نظارت بر فشار خون و وضعیت سالمند یا بیمار