پرستاری ۲۴
 تعرفه قیمت پرستار سالمند
 
کلیه تعرفه ها برای نگهداری از سالمندان توسط پرستار سالمند بستگی به موارد ذیل دارد:
 ۱- سن سالمند
۲- وضعیت جسمانی
۳- وضعیت روحی و روانی سالمند
۴- هوشیاری کامل سالمند
۵-کار به صورت شبانه روزی - تمام وقت - پاره وت 
 
و در نهایت با توجه به حضور پرستار سالمند به صورت تمام وقت - پاره وقت - و شبانه روزی مبلغ قابل توافق با خود پرستار سالمند می باشد.