پرستاری۲۴- پرستار سالمند کیست؟

پرستار سالمند کیست کسی است که مراقبت های ویژه ای برای برطرف کردن نیازهای شهروندان سالمند مراحل مختلفی انجام می دهد

 

نوع مراقبت و شدت ضرورت آن نیر وابسته به مشکلاتی است که شخص از آن رنج می برد. این به نفع تیم پزشکی و اعضای خانواده سالمند است که توانایی فرد سالمند در انجام کار های روزمره را به طور دقیق زیر نظر داشته باشند تا در صورت لزوم، اقدامات بعدی مانند استخدام یک پرستار را انچام دهند. علائم هشدار دهنده ای که اعضای خانواده را به سمت یک مراقب  سالمند سوق می دهد عبارت اند از:

  • مشکلات فیزیکی
  • مشکلات شناختی و حافظه ای
  • مشکلات احساسی و عاطفی

در اینگونه موارد، پرستار می تواند گزینه مناسبی برای کنترل و کاهش این مشکلات باشد.